Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

   Zasady ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Green Forest Daniel Gromadzki oraz stronę internetową disaxte.pl (zwaną dalej: Stroną internetową).
 2. Korzystanie ze Strony internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie ofertowe poprzez formularz kontaktowy lub dokonać zakupu (więcej w sekcji REGULAMIN).
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, Klienta jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz Klientów jest Green Forest Daniel Gromadzki z siedzibą na ul. Słoneczna 13, 64-920 Piła posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7642254450, wpisany do rejestru przedsiębiorców.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego przetwarzane będą:

1) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej (e-mail),

3) dodatkowe dane, które Użytkownik dobrowolnie zamieści w wiadomości (np. numer telefonu),

4) dodatkowe dane, które Użytkownik lub Klient dobrowolnie poda w związku z zawarciem umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie internetowej lub w przekazania danych w inny sposób. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym lub w inny ustalony z Użytkownikiem lub Klientem sposób.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 4 należy kierować na adres email kontakt@disaxte.pl.

 Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo sprostowania danych osobowych. Użytkownicy mają prawo do sprostowania danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe.
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkowników. W takim przypadku, Administrator wskaże, na żądanie użytkownika, takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 5. Prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 6. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych.

 Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. Administrator, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, aby dane były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,

2) zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,

3) niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,

4) adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,

5) przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,

6) przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.

 1. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

 Mechanizm cookies

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Strona internetowa używa niewielkich plików zwanych „cookies ”- tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Green Forest Daniel Gromadzki za pośrednictwem Strony internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Green Forest Daniel Gromadzki usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową. Więcej o tym czym są ciasteczka można dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 3. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Green Forest Daniel Gromadzki nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 Uwagi końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail kontakt@disaxte.pl.
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej oraz Klientów poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej disaxte.pl.